Meänkielen förlaaki
TYHJYYEN JA KAIKKEUEN VÄLISTÄ - MELLAN INTET OCH ALLT
Startsida
Ny samhällsideologi

Blogg här

Självmedvetandet är en social konstruktion som skapar det offentliga samhället. I det offentliga speglar sig denna sociala konstruktion och bekräftar sin egen existens. På denna grund har alla politiska ideologier utvecklats.

Där rött är blått och blått är rött, där upp är ner och ner är upp, där först är sist och sist är först finner man en nygammal värld.

Samhället behöver fler streetsmarta, men utbildningssystemet gör oss till katedersmarta.

USA och flera andra länder är avsevärt mer innovativa än vad Sverige och EU är. Till exempel har USA 50% fler företagare bland ungdomar. Låga skatter och sämre socialt skyddsnät är säkert bidragande faktorer, men det är framförallt utbildningspolitiken som lägger grund för om landets företagare är nydanande, uppfinnare eller entreprenörer. 9-20 års utbildning omformar och strukturerar vår hjärna. På gott och ont.

Alla professionella idrottsmän tänker som streetsmarta med det snabba intuitiva tänkandet. De tränar intensivt i att bli streetsmarta. Medan hela utbildningssystemet tränar oss att tänka långsamt och reducerar vår förmåga till snabbt intuitivt tänkande. En entreprenör, forskare och en konstnär bör tränas i att tänka som professionella idrottsmän och hantverkare gör. Det går inte att växla mellan dessa två tänkesätt. Bara genom intensiv träning kan vi bli antingen streetsmarta eller katedersmarta. Men inte både och. Precis som för idrottsmannen är det katedersmarta tänkandet en hämsko i all innovation och kreativt skapande.

De katedersmarta blir goda byråkrater och forskningsförvaltare. Men vi behöver innovativa entreprenörer, kreativa forskare och nyskapande konstnärer. Vi vet att de tänker mer intuitivt utifrån marknadens/vardagens förutsättningar. Medan akademiker tänker utifrån bokliga kontexter och föreställningar.

IQ-testerna är alldeles utmärkta instrument för att vaska fram de mest lämpade byråkraterna och forskningsförvaltarna. Men har just inget att göra med om man blir en bra entreprenör, kreativ forskare eller innovativ konstnär.

Skolan skapar det kollektiva tänkandet och skolsystemet är anledningen till att det byråkratiska samhället ständigt ökar och expanderar, medan alla politiker vill ha fler entreprenörer, uppfinnare och innovativa forskare. Vi kan dubblera andelen entreprenörer och innovativa konstnärer och nyskapande forskare.

Sverige och Europa behöver en ny utbildningspolitik som främjar företagaren och entreprenörskap och reducerar de byråkratiska samhällsstrukturerna.

En politik för entreprenörer har en grund i en ny ideologi som förenar och drar de bästa ur liberalismen med socialismen och religionerna. Både Adam Smith och Karl Marx hade fel grundprinciper för sina ideologier. Bägge utgick från idéer och föreställningar om muntliga kulturer med en så att säga autentisk naturens egen sociala ordning. Men de tillämpade sin egen borgerliga livsmiljö på muntliga kulturer och såg vad de ville se, inte vad man kan se. Med felaktiga utgångspunkter blev även samhällspolitiken i sin grund baserad på falska principer. Det är inte enbart med sänkta skatter som det blir fler entreprenörer, utan med en bättre långsiktig utbildningspolitik som befriar och stärker individen.

Socialismen söker kollektivet i individen. Liberalismen söker individen i kollektivet. En ny politik bör ständigt och oupphörligen söka individen som är befriad från kollektivet. Där blått är rött och rött är blått finner man en ny samhällsideologi. Ju mer vi lyckas befria den autonoma individen från sociala strukturer desto mer jämställdhet och jämlikhet önskar denne utav egen fri vilja. Jämställdhet främjar innovativ förmåga och skapande verksamhet.

Enklaste grunden för en ny skola är en uppdelning av eleverna mellan impulsiva och tillbakadragna. De impulsiva och expressiva är ofta vänsterhänta, medan tillbakadragna, reflekterande personer är högerhänta. De impulsiva är mer lämpade för entreprenörskap, innovativ forskning och krativ konstnärlig verksamhet på grund av att de har lättare att finna sin passion. Idag hamnar en hög andel av de impulsiva vänsterhänta i kriminella miljöer och fängelser. De blir kriminella entreprenörer. Denna andel kan kraftigt reduceras med en ny skolpolitik.

Via denna länk finner du mängder med idér som visar hur man kan utveckla en ny utbildningspolitik som ökar andelen entreprenörer, konstnärer och nydanande forskare i Sverige och Europa samtidigt som byråkratin minskar.

Passion är den kraft som förändrar världen. Må vi alla bli mer genialiska idioter!

Blogg HÄR om människan som autonom skapande individ frigjord från sociala strukturer.

Startsida
Staarttisivu
Veres Kirja - Ny bok
Prat och samtal - seminarier
Kirjat - Böckerna
Tillaus - Beställning
Översättningar tryck